خدمات اینستاگرام

پکیج A
پکیج A

۱ میلیون تومان

هزینه ماهانه

 • تعداد پست‌: ۱۵ عدد
 • تعداد استوری: ۳۰ عدد
 • تدوین استراتژی
 • تقویم محتوای زمانبندی
 • نگارش کپشن و هشتگ
 • ارائه استراتژی تبلیغات
تماس با ریوند
پکیج B
پکیج B

۱.۴ میلیون تومان

هزینه ماهانه

 • تعداد پست‌: ۲۲ عدد
 • تعداد استوری: ۴۰ عدد
 • تدوین استراتژی
 • تقویم محتوای زمانبندی
 • نگارش کپشن و هشتگ
 • ارائه استراتژی تبلیغات
تماس با ریوند
پکیج C
پکیج C

۱.۸ میلیون تومان

هزینه ماهانه

 • تعداد پست‌: ۲۸ عدد
 • تعداد استوری: ۵۰ عدد
 • تدوین استراتژی
 • تقویم محتوای زمانبندی
 • نگارش کپشن و هشتگ
 • ارائه استراتژی تبلیغات
تماس با ریوند
پکیج D
پکیج D

۲.۵ میلیون تومان

هزینه ماهانه

 • تعداد پست‌: ۳۵ عدد
 • تعداد استوری: ۸۰ عدد
 • تدوین استراتژی
 • تقویم محتوای زمانبندی
 • نگارش کپشن و هشتگ
 • ارائه استراتژی تبلیغات
 • ارائه گزارش ماهانه
 • تحلیل رقبا
تماس با ریوند